Begravning

En nära anhörigs dödsfall är en tung händelse för de som blir kvar. Begravningen eller jordfästningen behöver ändå ordnas så småningom. För att beställa en jordfästning kan antingen anhöriga eller begravningsbyrå kontakta pastorskansliet. Då datum och tid samt präst och kantor bestämts kontaktar prästen de anhöriga för ett samtal. Främst talar man om den avlidna, dödsfallet och hur man vill ha jordfästningen men det är också möjligt att prata om annat som man önskar få samtala om.

Söndagen efter jordfästningen hålls en tacksägelse för den avlidna i gudstjänsten/högmässan. Då ber församlingen för den avlidna och de sörjande.

Under allhelgona tänds ljus för dem som avlidit sedan senaste allhelgona.

På pastorskansliet får man hjälp med frågor om gravplats och möjlig skötsel av gravplatsen.

Lokala begravningsseder

Den sk "utsjungningen" hålls i regel vid anstalt eller sjukhus i anslutning till transporten till kyrkan. Begravningsbyrån ansvarar i regel för andakten. Själaringningen hålls i regel två dagar innan jordfästningen kl 10 vid kyrkan.

Kistan bärs in ca 30 minuter före jordfästningen i kyrkan. Efter klockringning inleds jordfästningen med orgelmusik och en psalm, som följs av blomsterhyllningen. Efter blomsterhyllningen sjungs åter en psalm innan själva jordfästningsakten. Jordfästningstillfället avslutas med ytterligare en psalm och orgellmusik. Under musiken bärs kistan ut ur kyrkan och församlingen följer efter. Från parkeringsplatsen görs ett följe till gravgården. Vanligen sjungs psalm 31 vid graven efter att alla blombuketter placerats på graven. 

Vid minnesstunden kan namnen på dem, som hedrat den avlidna genom inbetalningar till olika fonder, uppläsas. Detta kan även ordnas på annat sätt.

Önskemål om sång och musik får framföras direkt till kantorn eller i kontakt med prästen. Vid val av sång eller musik är det skäl att komma ihåg att jordfästningen är en gudstjänst. Däremot kan minnesstundens program formas friare.

Vanliga begravningspsalmer

Vanliga begravningspsalmer i psalmboken: 274, 319, 391, 432, 524, 574, 576, 583, 584.