Delta och påverka!

Du är en del av församlingen och du är viktig. Kom med i gudstjänsten, koka kaffe på olika samlingar, sjung i kyrkokören, läs en text i kyrkan. Det finns oändligt med uppgifter och alla behövs, för det är tillsammans vi är en församling.

Församlingsrådet

I varje församling finns det ett församlingsråd, som består av förtroendevalda.

Församlingsrådet är församlingens beslutande organ.

Församlingsrådets uppgift är bl.a.

  • att leda församlingens verksamhet
  • besluta om användningen av församlingens budgetmedel
  • att välja tjänsteinnehavare i församlingen

Medlemmarna i församlingsrådet väljs genom församlingsval, som hålls vart fjärde år.

Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden och besluter bl.a. om ärenden som berör församlingens egen verksamhet och budgetplanen.