Ämbetsbetyg och släktutredningar

Från och med 8.10.2020 ansvarar pastorskansliet i Kvevlax församlingen inte längre för församlingsmedlemmarnas medlemsregister, ej heller ger vi längre ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. Däremot bör ni vända er till Kustens och Ålands centralregister!

Du når centralregistret i Vasa på tfn 040 759 1204.

Deras öppethållningstider är: må-fre kl.9-15.

Här kan du också beställa ämbetsbevis på nätet.

 

Beställning av ämbetsbevis för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen

I tjänsten Beställ ämbetsbevis tas Suomi.fi-fullmakter i bruk för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Från 6.10.2022 tas fullmakter för företag i bruk i tjänsten bestallambetsbevis.fiÖppna länk i ny flik i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I fortsättningen kan också beställare i företag och organisationer beställa ämbetsbevis via webbtjänsten.

Organisationer som beställer ämbetsbevis via tjänsten ska ge sina anställda som gör beställningarna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. Fullmakten kan göras redan före oktober. Närmare anvisningar om befullmäktigandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats suomi.fi/fullmakterÖppna länk i ny flik. Som fullmaktsärende väljs Beställning av ämbetsbevis.

Befullmäktigandet av organisationer inom den offentliga förvaltningen sker i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter. De separata beställningsblanketterna för beställare i företag och organisationer tas ur bruk i regioncentralregistren under oktober månad.

Det finns två typer av ämbetsbetyg

I ett ämbetsbetyg med personuppgifter antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbetyget får man direkt med sig. I mån av möjlighet skriver vi ut ämbetsbetyg för postning samma dag som beställningen görs.

Ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning är inte samma som släktforskning. En släktutredning levereras inom ungefär 1-2 vecka.

 

Avgifter för ämbetsbevis fr.o.m. 1.3.2023

Avgifter som tas ut för ämbetsbevis

1. A) För en oavbruten släktutredning för medlemstiden i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tas det ut en avgift på 55 euro för beställningens huvudperson.

För maken upprättas ett eget intyg för tiden för äktenskapet och för ett sådant intyg som anknyter till huvudpersonen tas en avgift ut på 20 euro. Vid behov utvidgas släktutredningen till följande generation och för varje intyg som anknyter till huvudpersonen tas en avgift ut på 20 euro. För varje person upprättas ett eget intyg. Undantag är:

  • Om barnets levnadsuppgift framgår av förälderns bevis, behövs inget separat levnadsintyg för barnet.
  • Det behövs inga separata bevis över en barnlös avliden persons levande föräldrar, utan det räcker med föräldrarnas levnadsuppgift på den avlidnes bevis.
  • Om det behövs uppgifter från och med far- och morföräldrarna räcker det med far- och morbrödernas, mostrarnas och fastrarnas levnads-/dödsuppgift på beviset.
  • För maken upprättas inget separat bevis, om uppgifterna om makens och huvudpersonens medlemstid och barn är fullständigt identiska under tiden för äktenskapet, eller om maken under äktenskapet har varit skriven i samma församling.

Komplettering av en tidigare beställning 20 euro/intyg. 

Om ämbetsbevis med samma innehåll beställs för olika ändamål debiteras priset på det ursprungliga beviset för alla bevis.

1. B) För begränsad släktutredning som görs på beställarens begäran och som inte täcker hela medlemstiden i kyrkan tas följande avgifter ut:

  • 45 euro/intyg för huvudperson, om uppgifterna för beviset hämtas ur digitaliserade kyrkböcker eller kyrkböcker i bokform,
  • 20 euro/intyg för huvudperson, om uppgifterna för beviset hämtas från nyare medlemsdatakällor,
  • dessutom debiteras 20 euro för varje intyg som anknyter till huvudpersonen.

Komplettering av en tidigare beställning 20 euro/intyg. 

Om ämbetsbevis med samma innehåll beställs för olika ändamål debiteras priset på det ursprungliga beviset för alla bevis.

2. För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enskilda uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans medlemsdatasystem för att tillgodose personens rättigheter och skyldigheter, samt för levnadsintyg för ett utländskt pensionsbolag debiteras 10 euro.

3. För ämbetsbevis med uppgifter om familjeförhållanden debiteras 20 euro.

4. För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska 20 euro.

5. För extra exemplar av intyget som beställts i samband med beställningen debiteras 10 euro (samma beställare och samma ändamål).

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 55 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, tas en tilläggsavgift på 25 euro ut för varje påbörjad 30-minutersperiod.

För släktforskning upprättas intyget utifrån kyrkböcker och uppgifter om den avgränsade tidsperioden i de församlingar som hör till respektive centralregister.

Avgifter som debiteras för bildfiler

För kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker debiteras en grundavgift på 55 euro. Om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 25 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30-minutersperiod. Dessutom debiteras 10 euro per bild för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker.

OBS! Begäran om kopiering av bildfiler skickas till Kyrkostyrelsen. Inga kopior av bildfiler görs i församlingarna.

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag. Även de ämbetsbevis som behövs i kyrkans interna uppgifter är avgiftsfria. För avgiftsfria intyg tas ingen expeditionsavgift ut.

En person kan be att få kontrollera egna uppgifter som finns i kyrkböcker och församlingens andra register avgiftsfritt en gång per år. Om personen utnyttjar sin inspektionsrätt oftare tas 10 euro/intyg ut för utlämnande av uppgifter.

Expeditionsavgift

För ett intyg debiteras en expeditionsavgift på 5 euro, inklusive fakturering, oberoende av leveranssätt (avhämtning, post, e-post). Om fakturan på begäran av kunden sänds till en annan adress än intyget, debiteras 5 euro separat för båda. Om intyget på kundens begäran sänds på flera olika sätt (t.ex. per post och e-post) eller till flera olika adresser, debiteras 5 euro separat för varje leverans.

För sändning av kopior av intyg som skickats tidigare debiteras 10 euro/intyg och en expeditionsavgift på 5 euro.

För intyg som sänds med postförskott tas en postförskottsavgift ut. För sändning av intyg till utlandet debiteras dessutom avgifter för post- och banktjänster. För en betalningsuppmaning uppbärs 5 euro.

Tag kontakt

Pastorsexpeditionen
Besökstid on och to kl. 9.00-14.00. Telefontid må, ti kl 9.00-14.00 och fre 9.00-12.00.