Ämbetsbetyg och släktutredningar

Från och med 8.10.2020 ansvarar pastorskansliet i Kvevlax församlingen inte längre för församlingsmedlemmarnas medlemsregister, ej heller ger vi längre ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. Däremot bör ni vända er till Kustens och Ålands centralregister!

Du når centralregistret i Vasa på tfn 040 759 1204.

Deras öppethållningstider är: må-fre kl.9-15.

Här kan också beställa ämbetsbevis på nätet

 

Beställning av ämbetsbevis för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen

I tjänsten Beställ ämbetsbevis tas Suomi.fi-fullmakter i bruk för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Från 6.10.2022 tas fullmakter för företag i bruk i tjänsten bestallambetsbevis.fiÖppna länk i ny flik i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I fortsättningen kan också beställare i företag och organisationer beställa ämbetsbevis via webbtjänsten.

Organisationer som beställer ämbetsbevis via tjänsten ska ge sina anställda som gör beställningarna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. Fullmakten kan göras redan före oktober. Närmare anvisningar om befullmäktigandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats suomi.fi/fullmakterÖppna länk i ny flik. Som fullmaktsärende väljs Beställning av ämbetsbevis.

Befullmäktigandet av organisationer inom den offentliga förvaltningen sker i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter. De separata beställningsblanketterna för beställare i företag och organisationer tas ur bruk i regioncentralregistren under oktober månad.

Det finns två typer av ämbetsbetyg.

I ett ämbetsbetyg med personuppgifter antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbetyget får man direkt med sig. I mån av möjlighet skriver vi ut ämbetsbetyg för postning samma dag som beställningen görs.

Ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning är inte samma som släktforskning. En släktutredning levereras inom ungefär 1-2 vecka.  

Avgifterna för ämbetsbevis och släktutredningar finns här under, gäller från 1.1.2020:

 

För intyg ur kyrkböcker tas avgift ut enligt följande:

1.

Ett intyg som upprättas manuellt:

a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter;

b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkoböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

c) 30 euro för andra intyg än sådana som avses i punkt b och som upprättas utgående från uppgifter i kyrkböckerna; om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.

2.

45 euro för huvudpersonens del för ett intyg som upprättats med hjälp av KirDi-funktionen i kyrkans gemensamma medlemsdatasystem och 9 euro för ett intyg som gäller huvudpersonen; för varje person upprättas ett eget intyg; levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg; om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika användningsändamål debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg,

3.

Intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (levnadsintyg) 9 euro, 

4.

Utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska 9 euro.

5.

45 euro för ett intyg som upprättas för släktforskning. OBS! om upprättandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period,

6.

45 euro för ett intyg för vetenskaplig forskning; om utarbetandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period.

7.

En kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna 9 euro.

8.

Arbete som föranleds av kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker 45 euro; om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker.

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är intyg över prövning av hinder mot äktenskap samt andra intyg som utfärdas avgiftsfritt enligt lag.

Tag kontakt

Pastorsexpeditionen
Kvevlax församling
On kl. 9.15-13, Fr kl. 9.15-13