Beslutsfattande

 

I en kyrklig samfällighet har varje församling sitt eget församlingsråd som leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Kyrkoherden är rådets ordförande. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten för den kyrkliga samfälligheten. Församlingsrådet handhar i huvudsak samma frågor som kyrkorådet, såvida uppgifterna inte ålagts samfällighetens gemensamma kyrkoråd.

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i t.ex. samfällighetens ekonomi. Också medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval.

Samfällighetens gemensamma kyrkoråd leder samfällighetens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för gemensamma kyrkofullmäktige.

 

Församlingsrådsmedlemmar 2023-2026

 

Ordinarie:

Kass Fredrik (ordf.)

Asplund Gunilla            

Backman Maj-Lis          

Burman Alf (vice ordf)               

Burman Lars                 

Grop Eva                      

Holms Sara

Levälahti Johanna         

Månsus Anders                         

Åkerholm Lars-Erik      

Östman Yngve 

 

Suppleanter:  

Wasberg Alexandra

Tammelin Lars

Granberg Håkan      

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2026.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt. 

Indelningen är följande:

Korsholms svenska församling: 10 platser

Kerstin Lång, Peter Back, Jonas Wikström, Mikael Fredman, Ann-Marie Granholm, Anna-Karin Lärka, Henrik Ingo, Rune Särs, Yngve Lithén, Marcus Beijar.

Kvevlax församling: 6 platser

Alf Burman, Håkan Granberg, Lars-Erik Åkerholm, Maj-Lis Backman, Sara Holms, Lars Tammelin.

Replots församling: 4 platser

Lena Gammelgård, Niklas Lindvik, Lena Nystrand, Maria Åbacka-Ilola.

Solfs församling: 4 platser

Hans Engelholm, Solveig Pått, Monica Asplund, Christer Bjon.

Mustasaaren suomalainen seurakunta: 7 platser

Martin Ahlskog, Sanna Schöning, Tuula Leponen, Martti Suomi, Satu Kujala, Jari Lassila, Riitu Hakala. 

 

Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Jari Friman (Kyrkoherde i Korsholms finska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

 

Gemensamma kyrkorådet 2023-2024:

Björklund Mats (ordf.) (Korsholms svenska församling)

Ahlskog Martin (viceordf.) (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Suomi Martti (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Lång Kerstin (Korsholms svenska församling)

Särs Rune (Korsholms svenska församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)

Lindvik Niklas (Replot församling)

Pått Solveig (Solfs församling)