Beslutsfattande

 

I en kyrklig samfällighet har varje församling sitt eget församlingsråd som leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Kyrkoherden är rådets ordförande. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten för den kyrkliga samfälligheten. Församlingsrådet handhar i huvudsak samma frågor som kyrkorådet, såvida uppgifterna inte ålagts samfällighetens gemensamma kyrkoråd.

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i t.ex. samfällighetens ekonomi. Också medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval.

Samfällighetens gemensamma kyrkoråd leder samfällighetens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för gemensamma kyrkofullmäktige.

 

Församlingsrådsmedlemmar 2019-2022

 

Ordinarie:

Kass Fredrik (ordf.)

Asplund Gunilla            

Backman Maj-Lis          

Burman Alf (vice ordf)               

Burman Lars                 

Grop Eva                      

Knip Kristian                

Möuts Fjalar                

Norrgrann Tina            

Åkerholm Lars-Erik      

Östman Yngve 

 

Suppleanter:  

Nylund Christer          

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2022.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt. 

Indelningen är följande:

 

Korsholms svenska församling: 10 platser

Back Peter, Lithén Per-Henrik, Lygdbäck Vivan, Löfvik Kaj, Mattlar Mikaela, Pursiainen Ossi (ordförande), Rönnblom Markus, Sandvik Ann-Helén, Särs Rune och Wikström Jonas

Kvevlax församling: 6 platser

Backman Maj-Lis, Beijar Gun, Burman Alf, Melin Bjarne, Åkerholm Lars-Erik, Östman Yngve

Replots församling: 4 platser

Björkqvist Ulla-Stina, Gammelgård Lena, Nystrand Lena, Ohls Kristian

Solfs församling: 4 platser

Bjon Christer, Tallgård Inger, Wester Ragnvald, von Essen Mats

Mustasaaren suomalainen seurakunta: 7 platser

Jaskari Paula, Kankaanpää Satu, Leponen Tuula, Lohikoski-Ojala Leena, Schöning Sanna, Suomi Martti, Trygge Lea

 

Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Jari Friman (Kyrkoherde i Korsholms finska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

 

Gemensamma kyrkorådet 2019-2020:

Friman Jari (ordf.) (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Burman Alf (vice ordf.) (Kvevlax församling)

Leponen Tuula (Mustasaaren suomalainen sseurakunta)

Lygdbäck Vivan (Korsholms svenska församling)

Nystrand Lena (Replot församling)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Särs Rune (Korsholms svenska församling)

Weckström Kerstin (Solfs församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)